Sinh viên sư phạm bán d.âm đến… lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học

“Sinh viên ngành đào tạo giáo viên nếu hoạt động mại d.âm đến lần thứ tư, hoặc chỉ cần một lần chứa chấp hay môi giới mại d.âm sẽ bị buộc thôi học”.

Đây là một trong số nội dung về khung xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa ra. Quy định này được ban hành kèm theo Dự thảo thông tư về quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp để lấy ý kiến các cơ sở giáo dục, sinh viên và phụ huynh cả nước.

Hoạt động mại d.âm lần 4 sẽ bị buộc thôi học

Trong dự thảo khung xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên lần này,  Bộ GDĐT đưa ra những hành vi vi phạm cụ thể và mức xử lý với từng hành vi này.  Nếu vi phạm lặp đi lặp lại thì hình thức kỷ luật sẽ càng tăng nặng.

Cụ thể, với nhóm hành vi liên quan đến hoạt động mại d.âm, nếu sinh viên vi phạm sẽ bị xử lý rất nghiêm.

 
 

Sinh viên vi phạm lần đầu tiên trong cả khóa học sẽ bị khiển trách, lần 2 bị cảnh cáo, lần ba vi phạm sẽ bị đình chỉ có thời hạn. Nếu hoạt động mại d.âm đến lần thứ tư sẽ bị buộc thôi học.

Cá nhân và tập thể học sinh sinh viên nếu xét thấy các hình thức khen thưởng và kỷ luật không thỏa đáng có quyền khiếu nại lên hiệu trưởng. Nếu nhà trường đã xem xét lại mà chưa thỏa đáng có thể khiếu nại lên cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Đối với hành vi chứa chấp, môi giới mại d.âm, nếu sinh viên vi phạm sẽ bị buộc thôi học ngay lần đầu tiên bị phát hiện. Ngoài ra sẽ bị giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Say rượu, bia khi đến lớp cũng bị buộc thôi học

Khung xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên đang được Bộ GDĐT lấy ý kiến cũng nghiêm cấm sinh viên uống rượu bia trong giờ học, hoặc đến lớp trong tình trạng bị say rượu bia.

Các hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức, tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hóa đồi trụy hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép; Tham gia biểu tình, tụ tập đông người, khiếu kiện trái quy định của pháp luật… cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Nhóm hành vi này sẽ bị xử lý như hoạt động mại d.âm. Nếu sinh viên vi phạm lần đầu bị khiển trách. Vi phạm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng sẽ giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, sinh viên đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy; xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước trên mạng Internet cũng sẽ bị xử lý rất nghiêm, từ cảnh cáo đến buộc thôi học và xử lý theo các quy định khác mà pháp luật quy định.

Dự thảo đang trong thời hạn lấy ý kiến góp ý đến ngày 26.11.