Đức Lộc đã trải qua cuộc tiểu phẫu SỐNG CÒN thành công: Tay chân của con cử động được và con khóc rất to

Cách đây ít giờ Admin “Mái Ấm Đức Quang” đã cập nhật tình hình mới nhất của Đức Lộc, theo đó con đã trải qua cuộc tiểu phẫu thành công.

Cách đây ít giờ Admin “Mái Ấm Đức Quang” đã cập nhật tình hình mới nhất của Đức Lộc, theo đó con đã trải qua cuộc tiểu phẫu thành công.

Admin trang viết: “Update information March 27,2017 ………… good news to parents.
Đức Lộc had been done MRI; due to his health, doctors have advised he need to get a small operation for his survival…….. at this moment, the small operation was successful … Đức Lộc is awake, he is be able to cry and moving his body. he is now transfered to ICU for mornitoring.
the path of his fighting (third time) for life is beginning. Admin”

Dịch: “Cập nhật thông tin 27/3/2017 ………… tin tốt lành cho cha mẹ.
Đức Lộc đã thực hiện MRI; Do sức khoẻ của con, bác sĩ khuyên con cần phải có một cuộc tiểu phẫu cho sự sống còn của mình …… .. tại thời điểm này, cuộc tiểu phẫu đã thành công … Đức Lộc tỉnh dậy, con có thể khóc và di chuyển cơ thể của mình. Giờ đây con được chuyển tới ICU để giám sát.
Con đường dành sự sống (lần thứ ba) của con đang bắt đầu. Admin”

Những hình ảnh mới nhất của con:

Tổng hợp/Fanpage “Mái Ấm Đức Quang”